top of page

נתוני משתתפי ובוגרי תוכניות
הזנת מצוינות (כלל המחזורים)

נתוני קידום סהכ.jpg

משתתפים לפי מחזורים שנתיים
(מספרים מוחלטים ואחוזים)

38.jpg
חברה-חרדית--מצוינות.jpg
ערבית-מצוינות.jpg
יוצאי-אתיופיה-מצוינות.jpg

השנה אנו מציגים לראשונה את נתוני תוכניות ערוצי ההזנה בראייה כוללת ועל ציר הזמן.

נתוני 2019 מתייחסים לתוכניות יסוד ואפיקים לשירות הציבורי. נתוני 2020 מתייחסים גם לתוכנית ג'וסור שנפתחה בשנה זו ונתוני 2021 כוללים התייחסות למרכז נוסף (דרומי) שנפתח לתוכנית יסוד ולתוכנית החדשה לוקאלינק, אך ללא תוכנית ג'וסור  (שמחזורה השני נפתח בימים אלו).

מהנתונים עולה, כי בשנת 2021 נשמרה מגמה יציבה של השתתפות גבוהה של יוצאי אתיופיה בתוכניות, העומדת אף מעל חלקם היחסי באוכלוסייה. כן ניכרת עלייה משמעותית של נשים בתוכניות, וכן של משתתפים שהינם בעלי מוגבלות (שמושפעת בעיקר מפתיחת תוכנית לוקאלינק).

מגמת הירידה בקרב משתתפים מהחברה הערבית מושפעת בעיקר מאי פתיחת מחזור חדש של תוכנית ג'וסור בשנה זו.

ביחס למשתתפים מהחברה החרדית נשמרה מגמה יציבה של השתתפות נמוכה.

מוגבלות-ערוצי-הזנה.jpg
bottom of page