מגזר משרתי הציבור

מבוא

התוכנית הלאומית עתודות לישראל היא תוכנית אסטרטגית לבניין עתודות הון אנושי נושאות שינוי ל'מגזר משרתי הציבור'.

'מגזר משרתי הציבור' כולל כשליש מכלל השכירים במשק, המועסקים במערכות ובארגונים שבמוקד עשייתם השירות לאזרח.

אלו מתרכזים בעיקר בארבע מערכות מרכזיות: חינוך, בריאות, רווחה והשלטון המקומי.

השנה, בוצעה בחינה מחודשת של נתוני מגזר משרתי הציבור, על בסיס התשתית שהונחה במסגרת דו"ח עתודות לישראל ,

והנתונים המעודכנים מפורטים מטה בשני חתכים:

1. לפי צורת ההתאגדות של הגופים (תתי מגזרים): שלטון מרכזי, שלטון מקומי, גופים ללא כוונת רווח, גופים פרטיים וכיו"ב.

2. זרקור על 3 מערכות מרכזיות המשרתות את הציבור: שלטון מקומי, בריאות וחינוך.

 

מגזר משרתי הציבור על פי הניתוח העדכני מונה כ-1.139 מליון עובדים.

 

 

 

מקורות מרכזיים:

הנתונים נאספו בעיקר מדוחות של הלמ"ס והממונה על השכר, ונכונים לשנת 2018.

למ"ס לוח 6.1 -ירחון שכר, משרות לפי רמת שכיר, מגזר ותת מגזר, 2018;  לוח 2.1, רשויות מקומיות - משרות שכיר, יחידות עבודה; 
משרד האוצר, דוח הממונה על השכר 2017 - גופים ציבוריים;

מגזר משרתי הציבור

  השלטון המקומי

187,000

138,000

275,000 כולל עובדי הוראה

 שלטון מרכזי

*כולל בתי חולים ממשלתיים וגופי ביטחון

67,000

חברות ממשלתיות

*כולל תאגידי בריאות

   מלכ"רים ציבוריים

304,000

31,000

גופים פרטיים

*כולל בי"ח וגופי חינוך פרטיים (ללא שירותי רווחה פרטיים)
*כולל בתי חולים ממשלתיים וגופי ביטחון

מלכ"רים פרטיים

274,000

*כולל תאגידי בריאות

31,000

גופים פרטיים

*כולל בתי חולים וגופים פרטיים בתחום החינוך (לא כולל גופים פרטיים ברווחה)

274,000

מלכ"רים פרטיים

זרקור למערכות מרכזיות

שלטון מקומי 

186,900

מערכת הבריאות 

143,300

מערכת החינוך 

426,500

 צרו איתנו קשר  | לאתר עתודות לישראל לחצו כאן