עבודה מרחוק

עמיתי תכנית ממשק של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה קידמו השנה מודל לאומי לעידוד עבודה מרחוק, שהפך לנחוץ במיוחד ודחוף בשל משבר הקורונה. מודל ההפעלה לעבודה מרחוק גובש במסגרת שיתוף פעולה בין-משרדי ובין-תחומי של וועדת מומחים בראשות עמיתי ובוגרי ממשק, והוא שימש בסיס להנחיות העבודה מרחוק בתקופת משבר הקורונה. עם פרוץ המגפה הונהגה העבודה מהבית באופן נרחב במסגרת התקנות לשעת חירום, ומאז היו עמיתי ממשק שותפים בעיגון העבודה מהבית ובעיצוב המדיניות בתקופת השגרה.

בועדת המומחים, שהוקמה ע"י האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, התכנסו מומחים ואנשי מקצוע בתחומי הסביבה, שוק העבודה והתחבורה לצד גורמי ממשלה ושלטון מקומי. הוועדה פרסמה דו"ח מסכם שכלל המלצות למדיניות, שאת כתיבתו הובילו בוגרי ממשק ד"ר עדי לוי, ד"ר עדו קליין (אז עמית ממשק במשרד התחבורה) וד"ר ניבי קסלר (אז עמיתת ממשק במשרד להגנת הסביבה).

הנזק הכולל הנגרם כיום למשק בשל הגודש בכבישים מוערך בכ-35 מיליארד ₪ בשנה והוא צפוי לשלש עצמו עד 2040. לגודש מגוון השפעות שליליות וביניהן זיהום האוויר, פליטת גזי חממה, מטרדי רעש וצמצום שטחים פתוחים. עבודה מרחוק יכולה להיות חלק מסל כלי מדיניות לצמצום הנסועה הפרטית כאשר היא משולבת עם השקעה ופיתוח תשתיות תח"צ, שבילי אופניים והליכתיות ומתן תמריצים חיוביים ושליליים להשארת הרכב הפרטי בבית.

כדי לתכנן מדיניות מיטבית לעבודה מרחוק היה על הוועדה להתייחס למגוון רחב של היבטים, כגון: מאפייני העבודה, זמן ביצוע העבודה והמקום שהיא מתבצעת בו, ומאפייני המעסיקים והעובדים בה. ההמלצה העיקרית הייתה לקדם תוכנית לאומית שתכלול הצהרה על מדיניות ממשלתית כוללת, יעדים כמותיים לשיעורי עבודה מרחוק במשק, תוכניות פיילוט ותמריצים למגוון מגזרים במשק, תוך הטמעה זהירה של העקרונות המפורטים בדו"ח זה.

ד"ר דוד קלר, שהיה עמית ממשק בנציבות שרות המדינה, חבר לד"ר רינת מרקוביץ, עמיתת ממשק אצל הממונה על השכר במשרד האוצר, בכדי לבנות יחדיו מודלים אפשריים לעבודה מרחוק במגזר הציבורי, תוך ניתוח מתקדם של נתוני סקרים רחבי-היקף המתייחסים למגוון ההיבטים השונים.

ד"ר מרקוביץ וד"ר קלר עסקו בגיבוש התשתית המחקרית ליישום מעבר לעבודה מרחוק במגזר הציבורי. המחקרים שערכו בנוגע לעבודה מרחוק בשירות הציבורי בתקופת הקורונה בחנו אלמנטים התורמים לניהול אפקטיבי של עובדים מרחוק בגופים הציבוריים. תוצאות המחקרים סוקרו בהרחבה בעיתונות הכתובה ובתקשורת. על סמך תוצאות המחקרים גובשו עקרונות מנחים ליישום מודלים להעסקה גמישה במגזר הציבורי בחירום ובשגרה.

בהעסקה גמישה ובעבודה מרחוק בשירות המדינה קיים פוטנציאל לתועלת משקית רבה ומגוונת. התכנית הלאומית שוועדת המומחים ממליצה לקדם והמודלים שפותחו על ידי עמיתי ממשק יכולים להוביל גם להגברת החוסן הלאומי ולשימור התפקוד של שירותי הממשלה במצבי חירום, להגדלת פריון העבודה, ולהגדלת שיעורי העובדים המגיעים מהפריפריה וחיזוק אוכלוסיות מוחלשות.

Untitled-3.jpg