top of page

נתוני משתתפי ובוגרי תוכניות
צוערים (כלל המחזורים)

טבלה נתוני צוערים סהכ.jpg

משתתפים לפי מחזורים שנתיים
(מספרים מוחלטים ואחוזים)

נשים-צוערים.jpg
חברה-חרדית--צוערים.jpg
חברה-ערבית-צוערים.jpg
יוצאי-אתיופיה-צוערים.jpg

בשנת 2021 נשמרה מגמה יציבה של השתתפות  גבוהה העומדת אף מעל היעד של נשים ויוצאי אתיופיה בתוכניות, וכן מגמה יציבה גם של משתתפים שהינם בעלי מוגבלות.

לעומת זאת, נצפית מגמת ירידה קלה בקרב משתתפים מהחברה הערבית. הירידה בכמות המשתתפים מהחברה הערבית נובעת בין היתר מאי פתיחת מחזורים חדשים השנה בתוכניות צוערים להנדסת תשתיות תחבורה ומים, צוערים לחינוך בלתי פורמאלי וצוערים לשלטון המקומי בתל חי.

 

*במהלך שנת 2021 לא נפתחו מחזורים חדשים במספר תכניות, בין היתר בשל השלכות הקורונה ולכן מגמות הגיוון משקפות ירידה כללית במספר המשתתפים בערכים מוחלטים.

אנשים-עם-מוגבלות-צוערים.jpg
bottom of page