מיצוי זכויות, גם בחירום

גלית גבע_מוגבלויות חברה ערבית.jpeg
גלית גבע_מוגבלויות חברה ערבית.jpeg

גלית גבע, תוכנית העתודה לסגל הבכיר,
המדרשה הלאומית למנהיגות ממשל וניהול, מחזור ח׳

מחקרים מצביעים על כך שבחברה הערבית, קיים מחסור בידע ומידע לאנשים עם מוגבלות אודות זכויות ואופן מימושן. העדר הנגשה שפתית ותרבותית, לצד נגישות מוגבלת בחברה הערבית, מובילים למיצוי נמוך יחסית של זכויות, וצריכת שירותים מופחתת. גלית גבע היא מנהלת השירות למשפחה קהילה ואומנה במינהל מוגבלויות במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. יחד עם ג'וינט ישראל – מעבר למוגבלות, משרד הבריאות, קרן מובדארת, ישראל דיגיטאלית, רשויות מקומיות, ארגונים חברתיים ואקדמיה, היא מובילה תהליך במסגרתו הוקמו 4 מרכזי מידע לאנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם בחברה הערבית. מטרת התוכנית היא צמצום הפער הקיים במידע, הנגשה ומיצוי זכויות לאנשים עם מוגבלות בחברה הערבית ובני משפחותיהם.

בשנת 2019 הוקמו ארבעה מרכזים ששולבו בשירותים קיימים בקהילה בחלוקה בין משרד הרווחה ומשרד הבריאות ברשויות: רהט, טמרה-כאבול, טירה ונצרת. לכל מרכז גויס רכז מידע שמומן באמצעות פילנתרופיה. המרכזים נותנים מענה אודות זכויות ואופן מימושן ברמה פרטנית וקהילתית באמצעות מענה פרונטאלי ומקוון, תוך התייחסות לכל מעגלי החיים של אוכלוסיית היעד ולכל סוגי המוגבלויות.

השנה נעשו מאמצים רבים להתאים את המרכזים למגבלות התקופה. נבנה אתר אינטרנט, נעשה חיבור למוקד טלפוני, נבנתה מערכת מידע דיגיטלית המרכזת את המידע על הזכויות והשירותים כולל סטאטוס פניות למעקב בקרה וקבלת תמונת צרכים של אוכלוסיית היעד. כמו כן, התקיימו הרצאות מקוונות לקהילה להעלאת המודעות לזכויות. כל הפעולות נעשו בשיתופי פעולה רב מגזריים. לצד זאת, גויס מערך מתנדבים הנותן מענה במרכזים. עד היום המרכזים נתנו מענה פרטני וקבוצתי לכ-2500 אנשים. השותפות הרב מגזרית הלכה והתרחבה במקביל לתהליך התפתחות התכנית: משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, מגזר שלישי, ופילנתרופיה יצרו כוח שמינף תהליכי איגום משאבים, יצירתיות ,חשיבה משותפת לקידום התכנית, השגת מטרותיה ויעדיה.

גלית מציינת שתכנית העתודה תרמה לתהליך העבודה בחשיפה וההכרות לעומק עם החברה הערבית, הצרכים והפערים. בנוסף, השיח והעמקת הידע בנושא שותפויות וחיבורים לדיסציפלינות ולמגזרים שונים סייעו במינוף הפרויקט. לדבריה, השתתפות בתכנית העתודה של המדרשה גם חיזקה אצלה את רכיב השירותיות בתפיסת התפקיד שלה וסייעה בבניית תהליך עבודה מובנה וממוקד, הגדרת מטרות ברורות ויעדים תוך קביעת מדדים כמותיים של התוצאות הרצויות על מנת לאפשר מעקב אחר יעילות הפעולות והמשך התקדמות התכנית בכיוון הרצוי.