top of page

תוכנית הבכירים של קרן וקסנר

תוכנית הבכירים של וקסנר מחזור 2019.jpg

לאורך השנים, שיעור הנשים בתוכנית הבכירים של קרן וקסנר עמד על 35% בלבד, וייצוג החברה הערבית והחרדית בה היה נמוך במיוחד. על כן, השנה הפעיל צוות התוכנית מאמצי גיוון דו כיווניים:

 

מלמעלה מטה - Top-Down: פנייה אל מנכ"לי משרדי הממשלה בבקשה שבבחירת המועמדים מטעמם יושם דגש על איתור מועמדים מתאימים לתוכנית המשתייכים לאוכלוסיות שבייצוג חסר (נשים, חברה ערבית, מגזר חרדי, אנשים עם מוגבלות ויוצאי אתיופיה).

 

מלמטה למעלה - Bottom-Up: צוות התוכנית בעצמו פעל לאיתור מועמדים פוטנציאליים המשתייכים לאוכלוסיות הגיוון השונות, והעניק ליווי וסיוע בתהליך הרישום לתוכנית. איתור המועמדים הפוטנציאלים התבצע בסיוע גורמים שונים: אגף גיוון תעסוקתי ואגף שוויון מגדרי בנציבות שירות המדינה, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, ורבים מבוגרי ובוגרות התוכנית שסייעו באיתור מועמדים מתאימים ממשרדיהם, וליוו ותמכו במועמדים לאורך תהליך הרישום והמיון.

 

התוצאה: התוכנית הצליחה השנה  להגיע לגיוון משמעותי:

·  לראשונה קיים בתוכנית איזון מגדרי מלא (50%-50%)

·  מספר המשתתפים מהחברה הערבית (6%) ומהמגזר החרדי (4%) גבוה מבעבר.  

ציטוט.png
סיון שני, מנהלת תוכנית הבכירים ורשת המנהיגות הבכירה של קרן וקסנר:

עבודת הגיוון היא תמיד עבודה, הדורשת מאמצים ממושכים במספר רב של כיוונים. אבל היא גם תמיד עבודה ששכרה בצדה – כבר עם פתיחת התוכנית ניכר שכלל חברות וחברי תוכנית הבכירים מפיקים ערך עצום מהנוכחות של משתתפים ממגוון רקעים וקבוצות – מהיכולת לייצר איתם קשרים מקצועיים משמעותיים, להכיר את סיפורם האישי, וגם להכיר חברים חדשים.

ציטוט.png
bottom of page