top of page

צוערים לשירות המדינה

שקופית1.JPG

השנה חברו יחד אגף בכיר צוערים לשירות המדינה ואגף בכיר עתודות לישראל למיקוד מאמץ באיתור פרואקטיבי של מועמדים למחזור ט' של התוכנית מהחברה הערבית בפרט, ומאוכלוסיות בייצוג חסר בכלל. 

האסטרטגיה לפעולה היתה לכנס סביב שולחן אחד מגוון ארגונים וגופים ממשלתיים אשר התגייסו לעשיה מתואמת סביב המטרה - להגדיל את כמות הצוערים מהחברה הערבית בתכנית הצוערים, כתכנית דגל של שירות המדינה וכפיילוט אשר לקחיו יילמדו וישמשו בסיס לפעולות בהמשך.

כלל הגופים פעלו במשולב והביאו לשולחן את יכולותיהם הייחודיות - קשרים, התקשרויות, תקציב, מוניטין, אנשי קשר, ידע, ניסיון ועצות נבונות בהפריה הדדית ובשיח פתוח. אלה שימשו לשני האתגרים המרכזיים שאותרו - שיווק התכנית לקהלי יעד מתאימים, באופן ישיר ודרך תכניות וערוצי הזנת מצוינות; ליווי ושימור המועמדים לאורך תהליך המיון. 

דגש מרכזי הושם על  צעדים בוני אמון ועל אמצעים להמחשת רצונה של התכנית לעשות מאמץ על מנת לקלוט את מגוון האוכלוסיות במסגרתה. זאת נעשה למשל, על ידי הגדרת איש קשר וכתובת מייל ייעודית לפניות של מועמדים מאוכלוסיות גיוון, הוספת תרגום לערבית בסרטון השיווק של התכנית והקלטת סרטון בערבית, קיום מפגשי חשיפה ייעודיים לאוכלוסיות השונות, הנגשה אקטיבית של אמצעי סיוע ממשלתיים קיימים לאוכלוסיות גיוון, מודעות גבוהה להטיות תרבותיות בתהליך המיון ועוד.  

כתוצאה מכך: 

  • לראשונה אי פעם בתוכנית הצוערים, 28% מכלל מגישי המועמדות לתוכנית השתייכו לאוכלוסיות גיוון (חברה ערבית, מגזר חרדי, אנשים עם מוגבלות ויוצאי אתיופיה), 40% מהם מהחברה הערבית. 

  • 35% מהמתקבלים למחזור ט' הינם מאוכלוסיות גיוון, כמעט 40% מהם מהחברה הערבית.

  • כמעט 50% מהמתקבלים למחזור ט' הינם מאוכלוסיות המיוצגות בה בחסר עד היום, לרבות דור ראשון להשכלה גבוהה, דוברי רוסית ועוד.

תודה מיוחדת נתונה לרשות לפיתוח כלכלי של החברה הערבית, למינהל אוכלוסיות בזרוע העבודה ולאגף לגיוון תעסוקתי ואגף גיוס ומיון בנציבות שירות המדינה על התגייסותם למהלך.

ציטוט.png
אפרת אפק, מנהלת (בפועל) אגף בכיר צוערים לשירות המדינה: 

כתכנית דגל המכוונת לפתח עתודה ניהולית לשירות המדינה, חשוב במיוחד כי בקרב הצוערים יתקיים ייצוג למגוון המפואר והרחב של האוכלוסיות בחברה הישראלית. מאמצים רבים הושקעו במטרה זו במהלך השנים, אולם האתגר גדול ומורכב ואף תכנית לא יכולה להצליח בו לבדה. העשייה המשולבת של מכלול שחקנים רלוונטיים, והסבלנות למהלכים ארוכי טווח שלא יבשילו במחזור בודד, הם המפתח להצלחה.

ציטוט.png
bottom of page