top of page

גיוון ברשת עתודות לישראל

במסגרת המאמץ הפרו-אקטיבי המושקע על ידי האגף בתחום הגיוון נכלל גם המעקב אחר נתוני הגיוון בתכניות לאורך השנים. בתוך כך, גם השנה נמשך המאמץ המשותף עם צוותי התכניות מהממשלה ומחוצה לה באיסוף וניהול שוטף של נתוני הגיוון הסטטיסטיים אודות משתתפי ובוגרי רשתות עתודות לישראל.

השקעת המאמצים הרבים באיסוף וניהול נתוני ההשתלבות של אוכלוסיות בייצוג חסר בתוכניות, כמו גם העבודה הפרו-אקטיבית של האגף בקידום הגיוון באופן כללי, הינה פועל יוצא של חשיבות הנושא והיותו אבן יסוד בחזון התוכנית הלאומית 'עתודות לישראל' ובתוכנית העבודה של האגף. הנגשת הנתונים הללו בדוח השנתי שלנו נועדה לאפשר לנו, לשותפים ולציבור בכלל לבחון את תוצאות המאמצים המושקעים בנושא זה בתוכניות השונות.

בדומה לשנה שעברה, גם השנה מסד נתוני הגיוון כולל מגמות תלת שנתיות בשדה עתודות לישראל, וכן נתוני גיוון מלאים עבור כל תוכנית לפי חלוקה למדרג התוכניות השונות – ערוצי הזנת מצוינות, צוערים, דרגי ביניים ובכירים.

גיוון לפי סוג תוכנית

גיוון ברשת "עתודות לישראל" לפי סוג תכנית בשנת 2022

תוכניות דרגי ביניים ובכירים

תוכניות צוערים

תוכניות הזנת מצויינות

.א* אחוז הייצוג של כל אוכלוסייה מתוך סה"כ המשתתפים והבוגרים בכל סוג תכנית

תמונת הגיוון לאורך מדרג התכניות:

בחינה של נתוני הגיוון על פני מדרג התוכניות השונות, החל מערוצי הזנת מצוינות, דרך תכניות צוערים ועד תכניות לדרגי ביניים ובכירים, מעלה תובנה מעניינת. נראה כי בדומה לשנה שעברה, המגמה לפיה אחוזי הגיוון עולים ככל שיורדים במדרג התכניות נשמרה ואף התעצמה מעט. כלומר, נראה כי בעוד שברשתות הביניים והבכירים ישנם עדיין פערים משמעותיים בין יעדי הגיוון ובין אחוז ההשתתפות בפועל, פערים אלו מצטמצמים ואף נעלמים בחלקם ברשתות הצוערים. בנוסף, מעניין לראות כי בקרב תוכניות ערוצי הזנת מצוינות, השתתפותן של אוכלוסיות בייצוג חסר גבוהה במיוחד ואף משיגה את מרבית היעדים.

משמעויות:

למגמה זו יש חשיבות רבה מאחר והן תכניות הצוערים והן תכניות ערוצי הזנת מצוינות הינן תכניות אשר בוגריהן נכנסים לראשונה אל המערכת ועל כן, פוטנציאל ההשפעה של תכניות אלו על גיוון השירות הציבורי במובנו הרחב הינו גבוה יחסית לתכניות הביניים והבכירים אשר רוב בוגריהן מגיעים מהמערכת עצמה. על כן, שמירה על זרם איכותי ומגוון של הון אנושי חדש למערכת דרך תכניות אלו הינה קריטית ליכולת שלנו לגוון את השירות הציבורי.
משכך – נמשיך את המאמץ הקיים לאיתור פרו-אקטיבי במדרגים אלו, על מנת להרחיב את הזרם האיכותי והמגוון בדרגי הכניסה ובכך להגדיל הסיכויים בעתיד לראות דרג ביניים-בכיר מגוון יותר.

גיוון לפי סוג אוכלוסייה

א* אחוז הייצוג של כל אוכלוסייה ביחס ליעד, מתוך סך המשתתפים והבוגרים בכלל התוכניות. 

תובנות לאחר בחינת הנתונים

יעדי הגיוון ברשת עתודות לישראל – תמונת מצב:

בחינת נתוני הגיוון ברשת עתודות לישראל לאור יעדי הגיוון מעלה כי נרשמה התקדמות בייצוג רוב האוכלוסיות בייצוג חסר בתכניות. באופן ספציפי, עלייה באחוז הייצוג בתכניות נרשמה בקרב נשים ובקרב משתתפים יוצאי אתיופיה ומשתתפים מהחברה הערבית. יש לציין כי על אף שלא נצפתה עלייה בקרב משתתפים עם מוגבלויות ובקרב משתתפים מהחברה החרדית, אחוז השתתפותם נשאר יציב.

היעדים שהושגו והפערים הקיימים:

הפערים בין היעד ובין המציאות גבוהים בעיקר באשר למשתתפים מהחברה החרדית, משתתפים עם מוגבלויות ומשתתפים מהחברה הערבית. בחינת הנתונים אודות אחוז הייצוג של אוכלוסיות אלו ברשת עתודות לישראל מעלה כי בעוד שאחוז השתתפותם של נשים ויוצאי אתיופיה תואם בקירוב את ייצוגם באוכלוסייה, ייצוגם של משתתפים מהחברה הערבית הינו מעל למחצית מייצוגם באוכלוסייה (13% השתתפות לעומת יעד של 20%), וייצוגם של משתתפים מהחברה החרדית קרוב לכרבע מייצוגם באוכלוסייה (3% השתתפות לעומת יעד של 11%). בנוסף, נראה כי בדומה לשנה שעברה, גם השנה ייצוגם של אנשים עם מוגבלויות מהווה רק חמישית מייצוגם בפועל באוכלוסייה (1% השתתפות לעומת יעד של 5%).

תמונת המצב בחברה החרדית ובקרב אנשים עם מוגבלויות:

יש לציין כי על אף ההתקדמות בנושא הגיוון בתוכניות ערוצי הזנת מצוינות ותוכניות הצוערים, שתי קבוצות באוכלוסייה עדיין ממשיכות להיות בייצוג חסר באופן יחסי על אף המאמצים הרבים בתכניות השונות - החברה החרדית ואנשים עם מוגבלות. מהנתונים נראה כי על אף עלייה מסוימת בתוכניות השונות אנו עדיין רחוקים מהיעד. נקודה זו חשובה מאחר ולצד המשך המאמצים בנושא גיוון בתכניות, הוחלט באגף למקד מאמץ במהלך שנת 2023 בשתי אוכלוסיות אלו.

מגמות בגיוון לפי סוג אוכלוסייה

ייצוג נשים בתוכניות

ייצוג יוצאי אתיופיה
בתוכניות

ייצוג אנשים
עם מוגבלות בתוכניות

ייצוג החברה הערבית בתוכניות 

ייצוג חרדים בתוכניות 

נתונים מאלאים

נתוני גיוון לפי תוכנית

טבלאות מעודכנות 2022.png
טבלאות מעודכנות 20223.png
טבלאות מעודכנות 20225.png
דרגי ביניים 20223.png

קידום גיוון בעתודות לישראל

האגף יוזם ומלווה תוכניות ערוצי הזנת מצוינות למגזר משרתי הציבור בכלל, ולתוכניות העתודה בפרט. תוכניות ערוצי הזנת מצוינות למגזר משרתי הציבור הן תוכניות ייעודיות לצעירות ולצעירים בדגש על צעירים מאוכלוסיות בייצוג חסר ומהפריפריה החברתית – גיאוגרפית, המאפשרות חשיפה למגזר משרתי הציבור, פיתוח תודעה של משרת ציבור, היכרות עם סוגיות יסוד במערכות הציבוריות וקבלת כלים ומיומנויות, הנדרשים כדי להתמודד ולהצליח בהשתלבות במגזר משרתי הציבור בכלל ובתהליכי המיון לתוכניות הצוערים בפרט.

עיגולים.png

38%

מהבוגרים השתלבו בתפקידים במגזר הציבורי:
 

2 השתלבו בתפקידים בשלטון המרכזי

2 השתלבו בשלטון המקומי

4 השתלבו בתפקידים בחברה האזרחית

1 התקבלו לתכניות הצוערים

24

עיגולים.png

בוגרים

לוקאלינק

תוכנית מנהיגות מוכוונת תעסוקה במגזר משרתי הציבור לצעירים עם וללא מוגבלות 

עיגולים.png

המסלול

תכנית לסטודנטים מצוינים בשירות המדינה לפיתוח ההון האנשי במשרדי הממשלה

45

בוגרים

עיגולים.png

50%

מהבוגרים שסיימו תואר השתלבו בתפקידים במגזר הציבורי:
 

17 השתלבו בתפקידים בשלטון המרכזי

1 השתלבו בשלטון המקומי

השתלבו בתפקידים בחברה האזרחית

0 התקבלו לתכניות הצוערים

עיגולים.png
הורדה.jpg

יסוד

הכשרה למגזר משרתי הציבור עבור צעירים צעירות וצעירים בגילאי 22 -32 מהפריפריה החברתית – גיאוגרפית.

עיגולים.png

45%

מהבוגרים השתלבו בתפקידים במגזר הציבורי:
 

18 השתלבו בתפקידים בשלטון המרכזי

4 השתלבו בשלטון המקומי

23 השתלבו בתפקידים בחברה האזרחית

22 התקבלו לתכניות הצוערים

121

בוגרים

עיגולים.png

בוגרים

ג'וסור.png

ג'וסור

תוכנית ג'וסור הינה תוכנית הכשרת צעירים ערבים בדואים אקדמאים למגזר משרתי הציבור.

עיגולים.png

27%

מהבוגרים השתלבו בתפקידים במגזר הציבורי:
 

1 השתלבו בתפקידים בשלטון המרכזי

1 השתלבו בשלטון המקומי

9 השתלבו בתפקידים בחברה האזרחית

התקבלו לתוכניות הצוערים

41

עיגולים.png
תקצ.webp

בוגרים

אפיקים

תכנית מנהיגות להכנה לשירות הציבורי ולתוכניות הצוערים לצעירים וצעירות מהמרחב הכפרי.

עיגולים.png

38%

מהבוגרים השתלבו בתפקידים במגזר הציבורי:
 

2 השתלבו בתפקידים בשלטון המרכזי

6 השתלבו בשלטון המקומי

11 השתלבו בתפקידים בחברה האזרחית

התקבלו לתוכניות הצוערים

58

קורס ממוני שילוב של אנשים עם מוגבלות בתכניות עתודות לישראל

בשנים האחרונות פועל האגף לקידום הגיוון בתוכניות ובכלל זה להגברת שילובם של א.נשים עם מוגבלות בתוכניות השונות. בהתאם לנתוני הגיוון של התוכניות, נכון לשנת 2021, אחוז המשתתפים והבוגרים המשתייכים  לאוכלוסיית האנשים עם מוגבלות בתוכניות העתודה עומד על 1% מתוך יעד של 5% (ראה נתונים לעיל). 
במטרה להרחיב את השתלבותם של א.נשים עם מוגבלות בתוכניות, ומתוך הבנה ששילובם מחייב גם התמקצעות בהבנת צרכים ייחודיים והשלכותיהם על ניהול התוכנית, היכרות עם ההתאמות הנדרשות ועם פתרונות אפשריים, וכדי לאפשר השתלבות מיטבית, פתחנו בשיתוף פעולה עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים ועם המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה בזרוע העבודה, קורס ייעודי בנושא המעניק ידע וכלים לבעלי התפקידים הרלוונטיים בצוותי התוכניות. 

bottom of page